Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, lần thứ 5


Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận Hội nghị.

Nghe và cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ năm 2020, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất: BTV Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc theo đúng Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, bảo đảm yêu cầu về nội dung với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, công khai, đoàn kết và trách nhiệm.

Tập thể BTV Tỉnh ủy năm 2020 có sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo tỉnh, song bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, duy trì được sự đoàn kết, thống nhất; tuyệt đối không để công việc chững lại, phát huy sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tỉnh tiếp tục ổn định và giữ được đà phát triển. Trong năm, BTV Tỉnh ủy đã kiên định, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép”; bám sát, vận dụng sáng tạo chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 vào thực tiễn của tỉnh; nắm chắc và dự báo chính xác từ xa, từ sớm, đúng, trúng các yếu tố của dịch bệnh tác động vào địa bàn; ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch trước, lấy chống dịch thành công làm tiền đề để giữ vững đà tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt 10,05%, đứng thứ 3 toàn quốc; thu ngân sách đạt 49.500 tỷ đồng, tăng 10% so với dự toán Trung ương giao, nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. An sinh, phúc lợi xã hội được chăm lo. An ninh trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; công tác đối ngoại được mở rộng và nâng cao hiệu quả.

Tập thể BTV Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, BTV Tỉnh ủy đã vừa kịp thời chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh cấp bách phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, những vấn đề mang tính chiến lược, lâu dài. Tập thể BTV Tỉnh ủy luôn đoàn kết, thống nhất, kiên định và nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tận tụy trong giải quyết công việc theo đúng phạm vi thẩm quyết, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thể hiện chính kiến rõ ràng, thống nhất trên tinh thần xây dựng và đoàn kết.

Về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, đề cao tự phê bình và phê bình và thái độ cầu thị, từng đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đã tập trung kiểm điểm sâu sắc về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc; kết quả đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, khả năng vận dụng, cụ thể hóa các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 3/3/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về "Phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020”. Sau gần 4 năm thực hiện, các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết được chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời, đạt được kết quả bước đầu, dự kiến hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. 7/7 mục tiêu đã hoàn thành, trong đó vượt 3/7 chỉ tiêu. Các cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, đổi mới, ứng dụng KH&CN đã góp phần thúc đẩy KH&CN trên địa bàn tỉnh phát triển. Tiềm lực KH&CN được quan tâm, đầu tư. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN được đẩy mạnh triển khai, nhiều nhiệm vụ, đề tài, dự án, đề án KH&CN được ứng dụng thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực...

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Trong 10 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã ban hành 2 Nghị quyết liên tiếp về phát triển KH&CN. Việc ban hành Nghị quyết số 07 tiếp nối Nghị quyết số 04 đã khẳng định về mặt nhận thức và hành động của BCH Đảng bộ tỉnh trong việc coi trọng, phát triển KH&CN. Các Nghị quyết đều được thực hiện đồng bộ, kịp thời và mang lại kết quả tích cực.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, quan điểm của Đảng bộ tỉnh là tiếp tục quan tâm đầu tư ứng dụng phát triển KH&CN; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo ra hiệu quả người dân, doanh nghiệp và khẳng định được thương hiệu, vị thế của tỉnh. Tới đây, phải tập trung huy động mọi nguồn lực, trong đó có đầu tư hợp lý từ ngân sách nhà nước, cộng với thúc đẩy hợp tác công tư, các nguồn vốn của các thành phần kinh tế của nhân dân, đẩy mạnh đầu tư ứng dụng KH&CN, tập trung vào ứng dụng CNTT. Phải xác định ứng dụng CNTT trên tất cả lĩnh vực để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử, chuyển nhanh sang xây dựng chính quyền số, xây dựng thành phố thông minh, phát triển kinh tế số, xã hội số là những việc trọng tâm đề ra. Tiếp tục khai thác vận hành hiệu quả Trung tâm Điều hành thành phố thông minh, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn tỉnh, gắn kết với việc phát triển dịch vụ đô thị thông minh, việc vận hành hệ thống chính quyền điện tử, trong đó có trung tâm hành chính công cấp huyện, cấp tỉnh.

Chỉ đạo về các giải pháp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Phải đổi mới, nâng cao nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường thông thoáng thuận lợi; thúc đẩy các chủ thể chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và quá trình chuyển đổi số vững chắc cũng như ứng dụng KH&CN. Huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng viễn thông, CNTT theo hướng hiện đại, đồng bộ, chất lượng cao, kết nối liên thông giữa các ngành, các cấp; khuyến khích xây dựng hạ tầng viễn thông theo hình thức thụ động. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, một trong yếu tố chỉ đạo của giai đoạn tới; trong đó tập trung phát triển giáo dục đào tạo thông minh, các mô hình giáo dục đào tạo mới trên nền tảng công nghệ số; thu hút, phát triển doanh nghiệp có trình độ sản xuất, kinh doanh bằng công nghệ ở mức cao; đào tào và đào tạo lại, nâng cao trình độ nguồn nhân lực KHCN, trong đó nòng cốt là CB,CC,VC trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước.

Cùng với đó, phải tích cực thúc đẩy hội nhập và hợp tác quốc tế; tập trung hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.


Đồng chí Trần Văn Lâm, Giám đốc Sở Tài chính, phát biểu tại Hội nghị.

Cũng trong chiều nay, BCH Đảng bộ tỉnh nghe và cho ý kiến về Đề án tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ CB,CC,VC có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Trong những năm qua, Quảng Ninh đã triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác xây dựng, đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị với nhiều mô hình mới, đột phá. Chủ động, quyết liệt sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; mạnh dạn thí điểm thành công nhiều mô hình mới: 100% đơn vị cấp huyện thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; hợp nhất cơ quan UBKT - thanh tra và cơ quan tổ chức - nội vụ cấp huyện; thành lập Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ trên cơ sở sáp nhập các trường có cùng chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thành lập Đảng bộ Cục Thuế trực thuộc Tỉnh ủy; thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh trên cơ sở hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh; thành lập trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện trực thuộc UBND cùng cấp... Các mô hình này được thực tiễn chứng minh là phù hợp và hiệu quả, khẳng định sự phù hợp với thực tiễn khách quan, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, thực hiện sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức, cơ quan chuyên môn theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó; thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. So với năm 2015, tính đến cuối năm 2020, CB,CC,VC cấp tỉnh, cấp huyện giảm 1.321 người; CB,CC cấp xã giảm 304 người; người hoạt động không chuyên trách cấp xã giảm 485; bộ máy khối Đảng, đoàn thể giảm 17 phòng, ban cấp tỉnh, 11 phòng ban cấp huyện; bộ máy khối chính quyền, giảm 198 đầu mới. Số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ đã vượt tỷ lệ 10% so với quy định của Trung ương...

Để xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy tính tiên phong, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, CC,VC, nhất là người đứng đầu, việc xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ CB,CC,VC có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 là hết sức cần thiết. Đây là một trong 15 đề án và chương trình trọng điểm đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV quyết nghị. Đề án xác định một số mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới. Đó là tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, các quy định, quy chế làm việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hợp nhất, mô hình thí điểm. Thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã ở những nơi có điều kiện. Hoàn thành việc sắp xếp theo quy định chung và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đối với bộ máy hệ thống chính trị tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sáp nhập địa giới hành chính. Tiếp tục thực hiện đúng lộ trình giảm đầu mối đơn vị và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng về mọi mặt của đội ngũ CB,CC,VC theo vị trí việc làm...


Quang cảnh Hội nghị.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, MTTQ, địa phương tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến. Trong 5 năm tới, tập trung 5 vấn đề: Tiếp tục rà soát, củng cố, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, phát huy mô hình thí điểm mới, mô hình hợp nhất đã triển khai; hoàn thành sắp xếp đội ngũ CB,CC, sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết số 837 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo ổn định gắn với bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỷ 2021-2026.

Cùng với đó, có các giải pháp, cơ chế tăng cường khả năng tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm chi tăng lương từ ngân sách nhà nước. Đối với các địa bàn đô thị, trung tâm thuận lợi, khẩn trương hoàn thành quy hoạch sử dụng đất, bố trí quỹ đất thỏa đáng để phát triển giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, tăng quy mô dân số trong 5 và 10 năm tới theo hướng phải có quỹ đất tốt để thu hút hợp tác công tư; phát triển các mô hình giáo dục chất lượng cao ngoài công lập.


Tin cùng chuyên mục

Thông báo địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ...

Ngày 19/2, Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo số 15 /TB-UBBC về thông báo địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, ...

Quảng Ninh: Hỗ trợ người lao động từ tỉnh ngoài về làm việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch

Quảng Ninh: Hỗ trợ người lao động từ tỉnh ngoài ...

Ngày 18/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 946/UBND-DL1 về việc hỗ trợ người lao động từ tỉnh ngoài về Quảng Ninh làm việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 khi kết thúc kỳ nghỉ Tết

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống ...

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 910/UBND-DL1 (ngày 15/2) về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh sẽ tham gia ăn Tết cùng thợ mỏ

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh sẽ tham gia ăn Tết cùng ...

Ngày 8/2, tại Hội nghị giao ban, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho biết, riêng đối với việc chăm lo ngày Tết cho nhân dân, nhất là đối với lực lượng công nhân, cán bộ ngành than ...

Nhìn lại những ngày Quảng Ninh kiểm soát dịch COVID-19

Nhìn lại những ngày Quảng Ninh kiểm soát dịch ...

Ca mắc COVID-19 đầu tiên xuất hiện trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ đêm 27/1. Với các biện pháp phòng, chống quyết liệt và thần tốc, đến ngày 8/2, Quảng Ninh chính thức công ...

Tạm dừng hoạt động vận tải khách công cộng liên tỉnh từ 6h00 ngày 8/2/2021

Tạm dừng hoạt động vận tải khách công cộng liên ...

Ngày 6/2/2021, UBND tỉnh có văn bản 774/UBND-GT1 "V/v tổ chức hoạt động vận tải đường thủy, đường bộ nội bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh". Tuy nhiên trong quá trình triển khai, hoạt động ...

15 tháng tù cho người vận chuyển pháo trái phép

15 tháng tù cho người vận chuyển pháo trái phép

Ngày 5/2/2021, Tòa án nhân dân TP Móng Cái Tỉnh Quảng Ninh xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm đối với Phạm Văn Cẩn, SN 1959, cư trú tại Thị trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải, TP Hải Phòng bị ...

Móng Cái thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 gắn với lưu thông ổn định hàng hóa xuất nhập khẩu

Móng Cái thực hiện tốt các biện pháp phòng chống ...

Tại các khu vực cửa khẩu, lối mở ở Móng Cái, hàng trăm phương tiện tiếp tục duy trì hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong điều kiện thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch ...

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất Bầu cử ĐBQH và ...

Ngày 4/2, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh (MTTQ) tiến hành Hội Nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận cơ cấu thành phần số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội ...